Wyszukiwarka
Subskrypcja

Partnerzy

Regulamin imprezy Terenowa Integracja dla Marcelinki

Data aktualizacji regulaminu: 2019-02-26

§  1. Informacje wstępne

 1. Organizatorami imprezy są:

projekt Farma Adrenaliny reprezentowany przez Joachima Krolla

Damian Karłyk

Artur Pawlak

Patronem medialnym  imprezy jest portal 4x4wlkp.pl .

 1. Impreza ma charakter turystycznego, rodzinnego przejazdu drogami publicznymi w większości gruntowymi / terenowymi z fragmentami cięższego terenu. Całość trasy jest możliwa do przejechania seryjnym samochodem z napędem 4x4.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia limitu załóg.

 3. Zgłoszenia na imprezę odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.4x4wlkp.pl i obejmują jedynie załogi zgłaszające się w okresie aktywności formularza. Dla ewentualnej listy rezerwowej lub osób zgłaszających się po zamknięciu formularza zapisów przewidziane bonusy jednostkowe mogą nie być dostępne.

 4. Wpisowe na imprezę w kwocie 180 zł / samochód z załogą maksymalnie 5 osobową musi zostać wpłacone w całości na konto wskazane w wiadomości zwrotnej w procesie rejestracji. Pieniądze muszą zostać zaksięgowane na koncie odbiorcy do dnia 25.03.2019.  Nie ma możliwości opłacenia udziału w imprezie gotówką. Nie opłacenie wpisowego w podanym terminie jest równoznaczne z unieważnieniem zgłoszenia na imprezę.

 5. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje okolicznościową naklejkę oraz niezbędne materiały nawigacyjne. Na mecie dla każdego uczestnika czekać będzie poczęstunek.

 6. W przypadku rezygnacji z imprezy wpisowe nie podlega zwrotowi i w całości jest przekazane na rzecz Marcelinki

 

§ 2. Organizacja rajdu

 1. Udział w imprezie polegać będzie na przejeździe wg trasy zapisanej w roadbook’u  oraz wykonaniu zadań w nim wskazanych.

 2. Imprezę "wygrywają" załogi, które zbiorą największą liczbę punktów. Potwierdzeniem zdobycia punktu jest wpisanie czytelnie poprawnej odpowiedzi w prawidłowym miejscu na karcie drogowej.

 

§ 3. Obowiązki uczestników

 1. Przed startem załoga zobowiązana jest wypełnić zgłoszenie, zapoznać się z niniejszym regulaminem imprezy (potwierdzeniem tego jest złożenie podpisu podczas zapisów lub akceptacja odpowiedniego pola wypełniając formularz zgłoszeniowy), umieścić na swoim samochodzie okolicznościową naklejkę z numerem startowym.

 2. Każda załoga zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do przepisów ruchu drogowego i p-poż., ochrony środowiska oraz innych przepisów porządkowych.

 3. Pojazd uczestniczący w imprezie powinien stanem technicznym i wyposażeniem odpowiadać wymaganiom kodeksu drogowego, posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC, gaśnicę, apteczkę, a każdy kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy.

 4. W czasie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z imprezy każdego Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie spożycia alkoholu, zażycia środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu - do powiadomienia Policji włącznie. Organizatorzy mogą także "ukarać" ostrzeżeniem lub wykluczeniem z imprezy Uczestników którzy wedle ich uznania zachowują się niebezpiecznie, wulgarnie lub nie przestrzegają regulaminowych postanowień i ograniczeń imprezy.

 6. Odpowiedzialność za osoby przewożone pojazdami ponosi kierowca.

 7. Przed wjazdem na poszczególne konkurencje załoga jest zobowiązana do oceny możliwości ich pokonania, także od strony bezpieczeństwa przejazdu. Nie istnieje żaden obowiązek wjazdu na miejsce odbywania się konkurencji. Ich pokonywanie odbywa się na zasadzie całkowitej dobrowolności i zależy tylko i wyłącznie od decyzji załogi.

 8. Uczestnicy zobowiązani są do pokonywania trasy wyłącznie wg wskazówek zawartych w materiałach przekazanych przez organizatora.

 9. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do poszanowania przyrody, unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie.

 10. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zachowania się zgodnie z zasadami poszanowania cudzej własności w szczególności nie niszczenia drzew, zasiewów pól uprawnych i upraw leśnych pod groźbą wykluczenia z imprezy oraz wyciągnięcia sankcji prawnych.

 11. Na trasie przejazdu obowiązuje zakaz rozpalania ognisk oraz pozostawiania śmieci.

 12. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń organizatorów, policji, żandarmerii wojskowej, straży pożarnej, straży leśnej i straży granicznej.

 13. Podczas trwania imprezy, na całej trasie oraz odcinkach specjalnych obowiązuje zakaz używania lin i pasów kinetycznych chyba, że organizator lub przedstawiciel organizatora zadecyduje inaczej. Złamanie tego zakazu skutkować będzie ukaraniem załogi ostrzeżeniem lub wykluczeniem z imprezy.

 14. RODO – Uczestnik imprezy akceptując regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Danych Osobowych jest Grzegorz Łyczykowski właściciel projektu 4x4wlkp.pl oraz Farma Adrenaliny.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do prawidłowej realizacji uczestnictwa w imprezie.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami.

Powyższe uprawnienia uczestnik może zrealizować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: admin@4x4wlkp.pl

 

    15. Nie ma możliwości udziału w imprezie bez zgłoszenia.

 

§ 4. Odpowiedzialność organizatorów

 1. Udział w imprezie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko, tym samym ponoszą wyłączną odpowiedzialność cywilną, karną i finansową za wszelkie szkody w mieniu lub zdrowiu i życiu innych uczestników rajdu lub osób postronnych, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.

 2. Uczestnicy nie będą też wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów oraz obsługi imprezy w wypadku jakichkolwiek strat, uszkodzeń czy uszczerbku na zdrowiu lub życiu, wynikający z ruchu pieszego, poruszania się pojazdów, używania sprzętu, itp.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian w imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego odwołania imprezy (jeżeli będzie to konieczne), bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za straty.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień w niniejszym regulaminie do momentu rozpoczęcia imprezy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.

 

§ 6. Osoby odpowiedzialne

Komandor imprezy - Joachim Kroll (tel.  +48 602 483 117, mail. info@farma-adrenaliny.pl)

Organizator - Damian Karłyk (tel.+48 882 087 626) sprawy administracyjne

Organizator - Artur Pawlak (tel. +48 723 693 237) sprawy techniczne

 

Facebook