Wyszukiwarka
Aktualności
Subskrypcja

Partnerzy

Regulamin imprezy WOŚP 4x4 Wielkoposkia 2017 - Jedziemy dla Orkiestry 15.01.2017

Data aktualizacji regulaminu: 2017-01-13

§ 1
Informacje wstępne

 1. Organizatorem imprezy jest projekt 4x4wlkp.pl. Tegorocznym firmotorem imprezy jest AUTOM Michał Tomaszewski
 2. Uczestnictwo w imprezie ma na celu zbiórkę pieniędzy na rzecz 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 3. Cała impreza będzie miała charakter turystycznego, rodzinnego przejazdu drogami publicznymi w większości gruntowymi / terenowymi. Całość trasy jest możliwa do przejechania seryjnym samochodem z napędem 4x4. 
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia limitu załóg.
 5. Zgłoszenia na imprezę odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.4x4wlkp.pl i obejmują jedynie załogi zgłaszające się w okresie aktywności formularza. Dla ewentualnej listy rezerwowej lub osób zgłaszających się po zamknięciu formularza zapisów przewidziane bonusy jednostkowe mogą nie być dostępne.
 6. Wpisowe na rajd w kwocie minimum wynosi 180 zł/auto wnoszone jest bezpośrednio do puszczki WOŚP akredytowanego wolotariusza. Przychód z imprezy w całości przeznaczony jest na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a impreza w tym roku jest imprezą towarzyszącą sztabu w CK RONDO w Grodzisku Wlkp..
 7. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje okolicznościową naklejkę, niezbędne materiały nawigacyjne oraz okolicznościowy gadżet. Na mecie dla każdego uczestnika czekać będzie poczęstunek oraz atrakcje zroganizowane przez CK RONDO.
 8. Częściowe koszty organizacji imprezy pokrywają partnerzy oraz sponsorzy a obejmują one materiały drukowane, gadżety i nagrody.

 

§ 2
Organizacja rajdu

 1. Zapisy na miejscu startu tj. Fort Poznań Event Place - Fort VI, ul. Lutycka 115 – koniec ul. Dojazd, rozpoczną się od godziny 9.00, o godz. 9.45 odbędzie się odprawa a o godz. 10.00 starty.
 2. Zakończenie imprezy odbędzie się w Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp. ul. Kolejowa 12, 62-065 Grodzisk Wlkp. 
 3. Udział w imprezie polegać będzie na przejeździe wg trasy zapisanej w roadbook’u  oraz wykonania zadań w nim wskazanych. 
 4. Imprezę "wygrywają" załogi, które zbiorą największą liczbę punktów i uzyskają najlepsze czasy w próbach. Potwierdzeniem zdobycia punktu jest wpisanie odpowiedzi na zadania w odpowiednim miejscu na karcie drogowej.


§ 3
Obowiązki uczestników

 1. Przed startem załoga zobowiązana jest wypełnić zgłoszenie, zapoznać się z niniejszym regulaminem imprezy (potwierdzeniem tego jest złożenie podpisu podczas zapisów lub akceptacja odpowiedniego pola wypełniając formularz zgłoszeniowy), umieścić na swoim samochodzie okolicznościową naklejkę z numerem startowym.
 2. Każda załoga zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do przepisów ruchu drogowego i p-poż, ochrony środowiska oraz innych przepisów porządkowych. 
 3. Pojazdy uczestniczące w imprezie powinien stanem technicznym i wyposażeniem odpowiadać wymaganiom kodeksu drogowego, posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC, gaśnicę, apteczkę, a każdy kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy.
 4. W czasie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z imprezy każdego Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie spożycia alkoholu, zażycia środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu - do powiadomienia Policji włącznie. Organizatorzy mogą także "ukarać" ostrzeżeniem lub wykluczeniem z imprezy Uczestników którzy wedle ich uznania zachowują się niebezpieczenie, wulgarnie lub nie przestrzegają regulaminowych postanowień i ograniczeń imprezy.
 6. Odpowiedzialność za osoby przewożone pojazdami ponosi kierowca.
 7. Przed wjazdem na poszczególne konkurencje załoga jest zobowiązana do oceny możliwości ich pokonania, także od strony bezpieczeństwa przejazdu. Nie istnieje żaden obowiązek wjazdu na miejsce odbywania się konkurencji, ich pokonywanie odbywa się na zasadzie całkowitej dobrowolności i zależy tylko i wyłącznie od decyzji załogi.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do pokonywania trasy wyłącznie wg wskazówek zawartych w materiałach przekazanych przez organizatora.
 9. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do poszanowania przyrody, unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie.
 10. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zachowania się zgodnie z zasadami poszanowania cudzej własności w szczególności nie niszczenia drzew, zasiewów pól uprawnych i upraw leśnych pod groźbą wykluczenia z imprezy oraz wyciągnięcia sankcji prawnych.
 11. Na trasie przejazdu obowiązuje zakaz rozpalania ognisk oraz pozostawiania śmieci.
 12. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń organizatorów, policji, żandarmerii wojskowej, straży pożarnej, straży leśnej i straży granicznej.
 13. Uczestnik imprezy akceptując regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, patronów i sponsorów.
  Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr133, poz. 883 z późn. zm.).
   


§ 4
Odpowiedzialność organizatorów

 1. Udział w imprezie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko, tym samym ponoszą wyłączną odpowiedzialność cywilną, karną i finansową za wszelkie szkody w mieniu lub zdrowiu i życiu innych uczestników rajdu lub osób postronnych, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
 2. Uczestnicy nie będą też wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów oraz obsługi imprezy w wypadku jakichkolwiek strat, uszkodzeń czy uszczerbku na zdrowiu lub życiu, wynikający z ruchu pieszego, poruszania się pojazdów, używania sprzętu, itp.


§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian w imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego odwołania imprezy (jeżeli będzie to konieczne), bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za straty.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień w niniejszym regulaminie do momentu rozpoczęcia imprezy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.

 

§ 6
Osoby odpowiedzialne

Organizatorzy:

Grzegorz Łyczykowski  (tel. 513 063 109), 

Michał Tomaszewski (tel.  501 454 212).

Paweł Grzybowski (tel. 723 844 633).

Wszelkie wątpliwości i uwagi należy zgłaszać telefonicznie lub przez CB #16 podczas trwania imprezy.

Facebook