Wyszukiwarka
Subskrypcja

Partnerzy

Regulamin imprezy WOŚP 4x4 Wlkp 2021

Regulamin imprezy WOŚP 4x4 Wielkopolska 2021 - Jedziemy dla Orkiestry

Data aktualizacji regulaminu: 2021-01-19

Dla potwierdzenia zpoaznania się z regluaminem konieczne jest uzupełnienie słowa - hasła, złozonego z liter oznaczonych cyframi (w indeksie górnym) w treści regulaminu.

§  1. Informacje wstępne

 1. Organizatorem imprezy jest projekt 4x4wlkp.pl. Tegorocznym firmatorem imprezy jest AUTOM Michał Tomaszewski
 2. Uczestnictwo w imprezie ma na celu zbiórkę pieniędzy na rzecz 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej P1omocy.
 3. Cała impreza będzie miała charakter turystycznego, rodzinnego przejazdu drogami publicznymi w większości gruntowymi / terenowymi z fragmentami cięższego terenu. Całość trasy jest możliwa do przejechania seryjnym samochodem z napędem 4x4. 
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia limitu załóg lub niedopuszczenia do imprezy uczestników, którzy w przeszłości nie stosowani się do regulaminu i zasad uczestnictwa w imprezie.
 5. Zgłoszenia na imprezę odbywa2ją się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.4x4wlkp.pl i obejmują jedynie załogi zgłaszające się w okresie aktywności formularza. Dla ewentualnej listy rezerwowej lub osób zgłaszających się po zamknięciu formularza zapisów przewidziane bonusy jednostkowe mogą nie być dostępne.
 6. Wpisowe na rajd w kwocie minimum 180 zł/auto wnoszone jest bezpośrednio do puszki WOŚP akredytowanego wolontariusz na starcie imprezy. Przychód z imprezy w całości przeznaczony jest na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a impreza w tym roku jest imprezą towarzyszącą sztabowi w Rokietnicy.
 7. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje okolicznościową naklejkę, niezbędne materiały nawigacyjne oraz okolicznościowy gadżet. Na trasie dla każdego uczestnika czekać będzie poczęstunek ""na wynos".
 8. Częściowe koszty organizacji imprezy pokrywają partnerzy oraz sponsorzy, a obejmują one materiały drukowane, gadżety i nagrody.


§ 2. Organizacja rajdu

 1. Zapisy tylko przez formularz na stronie www.4x4wlkp.pl (szczegółowe informacje wkrótce)
 2. Zakończenie imprezy odbędzie się w Rokietnicy(szczegółowe informacje wkrótce)
 3. Udział w imprezie polegać będzie na przejeździe wg trasy zapisanej w roadbook’u  oraz wykonan3iu zadań w nim wskazanych. 
 4. Imprezę "wygrywają" załogi, które zbiorą największą liczbę punktów i uzyskają najlepsze czasy w próbach. Potwierdzeniem zdobycia punktu jest wpisanie poprawnej odpowiedzi na zadania w odpowiednim miejscu na karcie drogowej.


§ 3. Obowiązki uczestników

 1. Przed startem załoga zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem imprezy (potwierdzeniem tego jest akceptacja odpowiedniego pola wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz wydrukowanie, przeczytanie i pod4pisanie aktualnego regulaminu). Wydrukowany i podpisany regulamin należy przekazać na starcie wyznaczonej przez organizatora osobie. Następnie umieścić na swoim samochodzie okolicznościową naklejkę z numerem startowym oraz naklejki sponsorów dołączone do zestawów startowych.
 2. Każda załoga zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do przepisów ruchu drogowego i p-poż., ochrony środowiska oraz innych przepisów porządkowych. 
 3. Pojazd uczestniczący w imprezie powinien stanem technicznym i wyposażeniem odpowiadać wymaganiom kodeksu drogowego, posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC, gaśnicę, apteczkę, a każdy kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy.
 4. W czasie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z imprezy każdego Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie spożycia alkoholu, zażycia środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu - do powiadomienia Policji włącznie. Organizatorzy mogą także "ukarać" ostrzeżeniem lub wykluczeniem z imprezy Uczestników którzy wedle ich uznania zachowują się niebezpiecznie, wulgarnie lub nie przestrzegają regulaminowych postanowień i ograniczeń imprezy.
 6. Odpowiedzialność za osoby przewożone pojazdami ponosi kierowca.
 7. Przed wjazdem na poszczególne konkurencje załoga jest zobowiązana do oceny możliwości ich pokonania, także od strony bezpiecze5ństwa przejazdu. Nie istnieje żaden obowiązek wjazdu na miejsce odbywania się konkurencji. Ich pokonywanie odbywa się na zasadzie całkowitej dobrowolności i zależy tylko i wyłącznie od decyzji załogi.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do pokonywania trasy wyłącznie wg wskazówek zawartych w materiałach przekazanych przez organizatora.
 9. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do poszanowania przyrody, unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie.
 10. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zachowania się zgodnie z zasadami poszanowania cudzej własności w szczególności nie niszczenia drzew, zasiewów pól uprawnych i upraw leśnych pod groźbą wykluczenia z imprezy oraz wyciągnięcia sankcji prawnych.
 11. Na trasie przejazdu obowiązuje zakaz rozpalania ognisk oraz pozostawiania śmieci.
 12. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń organizatorów, policji, żandarmerii wojskowej, straży pożarnej, straży leśnej i straży granicznej.
 13. RODO – Uczestnik imprezy akceptując regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zam6ieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów.
  Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Danych Osobowych jest projekt 4x4wlkp.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do prawidłowej realizacji uczestnictwa w imprezie WOŚP 4x4 Wielkopolska 2020 - Jedziemy dla Orkiestry.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami.

Powyższe uprawnienia uczestnik może zrealizować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: admin@4x4wlkp.pl

Udział w imprezie tylko tych uczestników, którzy wrzucili wpisowe do puszki tym samym otrzymując numer startowy który umieszczają w widocznym miejscu na starcie. 

Nie dopuszcza się podczepiania załóg na trasie i7 udziału w imprezie bez zgłoszenia.

Koledzy i koleżanki - szanujmy się i bądźmy odpowiedzialni, cel jest szczytny i jeśli ktoś tego nie rozumie i nie potrafi się odpowiednio zachować to proszony jest o pozostanie w domu.


§ 4. Odpowiedzialność organizatorów

 1. Udział w imprezie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko, tym samym ponoszą wyłączną odpowiedzialność cywilną, karną i finansową za wszelkie szkody w mieniu lub zdrowiu i życiu innych uczestników rajdu lub osób postronnych, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
 2. Uczestnicy nie będą też wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów oraz obsługi imprezy w wypadku jakichkolwiek strat, uszkodzeń czy uszczerbku na zdrowiu lub życiu, wynikający z ruchu pieszego, poruszania się pojazdów, używania sprzętu, itp.


§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian w imprezie8, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego odwołania imprezy (jeżeli będzie to konieczne), bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za straty.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień w niniejszym regulaminie do momentu rozpoczęcia imprezy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.

§ 6. Osoby odpowiedzialne

Organizatorzy:

Michał Tomaszewski (tel.  501 454 212).

Paweł Grzybowski (tel. 695 301 305).

 

Hasło: 

1 2 3 4 5 6 7 8
               

Podpis osoby kierowcy (odpowiedzialnego za zalogę)

 

 

 

 

Facebook